ANBI

Doelstelling Stichting FATF
De stichting heeft ten doel ‘het ondersteunen van AEGEE en AEGEE projecten en evenementen ter bevordering van Europese integratie, wederzijds begrip en interculturele affiniteit en samenwerking tussen studenten uit alle Europese landen en voorts al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

Bestuur
Het FATF bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen bestuurslid.
Voorts beschikt FATF over een Advisory Board en een Comité van Experts.

Het beleidsplan
1.Werkzaamheden
Om evenementen zoals omschreven in onze doelstelling te ondersteunen concentreert de stichting zich tot 3 taken:
– verlenen van overbruggingskrediet
– verlenen van projectmanagement advies
– verlenen van subsidieadvies
De stichting FATF heeft voor de uitvoering hiervan beschikking over een Comité van deskundigen, welke verzoeken worden voorgelegd, inclusief het ‘mentorschap’ van een project, indien gewenst.

2.Fondswerving
FATF heeft bij haar oprichting een startkapitaal verkregen. De rentedaarvan draagt bij aan de kapitaalopbouw van FATF. Voorts worden oud-AEGEE leden tijdens alumnibijeenkomsten uitgenodigd te doneren aan de Stichting.

3.Fondsenbeheer
Een deel van de middelen zijn direct beschikbaar voor overbruggingskreditieten aan evenementen zoals omschreven in de statuten. Een ander deel is weggezet op een spaarrekeningen.

4.Fondsenbesteding
Momenteel wordt ¼ van de fondsen besteed aan het verlenen van overbruggingskredieten van organisaties welke een schriftelijke toekenning van een subsidie hebben, maar deze om administratief-bureaucratische redenenen niet op tijd ontvangen. Wanneer nader advies over financiële planning geen soelaas biedt, wordt door FATF renteloos een overbruggingskrediet verleend.

5.Bezoldiging
Alle activiteiten worden door vrijwilligers onbezoldigd uitgevoerd. Zij hebben vaak een goede baan, en doen het FATF-werk voor hun plezier als oud-AEGEE leden. Een enkel lid zonder vaste baan kan in aanmerking komen voor een reiskostenvergoeding. Alle kosten worden echter zoveel mogelijk beperkt tot 1% van de totale middelen die de stichting te beschikking staan.

6.Publiciteit
Om de stichting onder de aandacht te brengen worden verspreid door Europa presentaties gegeven over de doelstellingen en werkzaamheden van de stichting.
Voorts heeft FATF recht op zichtbaarheid in (online) publicaties van AEGEE-Europe.

Bovenstaande opzet is sinds de oprichting gehanteerd en nog steeds vigerend beleid.

7. ANBI verplichtingen
Sinds 2012 worden de jaarverslagen op de website gepubliceerd.